Бланк договора для частного сектора

ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

м. Краматорськ                                                                                           «___»____________ 20__ р.

            Комунальне автотранспортне підприємство 052810 (скорочене найменування українською мовою — КАТП-052810), в особі директора Мисника Віктора Миколайовича, що діє на підставі Статауту (далі – виконавець) з однієї сторони, і ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка є власником

_____________________________________________________________________________________(співвласником, користувачем) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об'єктом нерухомого майна)

в особі __________________________________________________________________________,                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі_________________________, затвердженого_______________________________                                    (назва документа, дата і номер)                                                                         (найменування органу)

(далі - споживач), з другої сторони, (а разом – Сторони), уклали цей договір про нижченаведене :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з твердими побутовими відходами за адресою: вул.____________________, буд._______, кв._______, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення Краматорської міської ради № 22/VІІ-182 від 31.05.2017 р. «Про визначення виконавця житлово-комунальної послуги з вивезення та розміщення твердих побутових відходів на території міста Краматорська» та відповідно до Рішення Краматорської міської ради від 08.06.2011 №6/VI-67 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська», з урахуванням Схеми санітарного очищення міста Краматорська,затвердженої Рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради від 17 квітня 2019 р. №370.

2. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

            2.1. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами.

            2.2. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за _________________________________ схемою.

     (контейнерною, без контейнерною - зазначити)

2.3. Для вивезення твердих побутових відходів за вказаним житловим будинком за контейнерною схемою використовуються технічно справні _______ контейнери місткістю ____ куб. метрів, що належать _____________________________,у тому числі для роздільного збирання

                                                               (споживачеві, виконавцеві – зазначити)

вторинної сировини, що є у складі побутових відходів _______ контейнерів місткістю   ______куб. метрів, що належать виконавцю.

            2.4. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою з 07.00до 23.00 години.

            2.5. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов'язаний з 7 до 23 години кожного ____________________, виставити у місцях, погоджених з

(зазначити день тижня)

виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра та вагою не більш як 15 кг кожна.

            2.6. Завантаження твердих побутових відходів здійснюється виконавцем.

            2.7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ

            3.1. Критерієм якості послуг з вивезення твердих побутових відходів є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

            4.1. Споживач має право на:

            4.1.1 одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

            4.1.2 одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок (правила) надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

            4.1.3 відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

            4.1.4 усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

            4.1.5 зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

            4.1.6 неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

            4.1.7 перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

            4.1.8 складення та підписання актів-претензій у зв'язку з порушенням правил надання послуг;

            4.1.9 отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

            4.1.10 розірвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

            4.2. Споживач зобов'язується:

            4.2.1 укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законодавством;

            4.2.2 своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

            4.2.3 оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

            4.2.4. дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

            4.2.5 у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього договору;

            4.2.6 письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

            4.2.7 забезпечити роздільне збирання твердих побутових відходів;

            4.2.8 визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

            4.2.9 обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

            4.2.10 забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих побутових відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

4.2.11 виконувати інші обов'язки, передбачені статтею 15 Закону України «Про відходи».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ        

            5.1. Виконавець має право:

            5.1.1 вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків;

            5.1.2 вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати тверді побутові відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

            5.1.3 вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів;

            5.1.4 припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

            5.1.5 вимагати від споживача проведення протягом п'яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

            5.1.6 звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

            5.1.7 отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

            5.2. Виконавець зобов'язується:

            5.2.1 забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

            5.2.2 готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

            5.2.3 без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок (правила) надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

            5.2.4 розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

            5.2.5 вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

            5.2.6 сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього договору;

            5.2.7 своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

            5.2.8 своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

            5.2.9 інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, відповідно до чинного законодавства України;

            5.2.10 мати укладені договори із суб'єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення твердих побутових відходів, та перевозити тверді побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з твердими побутовими відходами відповідно доправил благоустрою території населеного пункту, з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

            5.2.11 забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

            5.2.12 ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

            6.1. Згідно з Рішенням Виконавчого комітету Краматорської міської Ради від 06 червня 2018 р. N362 тариф на вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів становить 128,70 гривень за 1 куб. метр з ПДВ. Відповідно до абзацу 7 частини 3 статті 14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пункту 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070 плата виконавцю складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, розміру встановлених цін/тарифів та норм, затверджених виконавчим органом міської ради, та плати за абонентське обслуговування (для мешканців багатоквартирних будинків), граничний розмір якої визначається Кабінетом міністрів України.

            6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

            6.3. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов Договору і встановлених тарифів (відповідно пункту 9 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070). Платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. При здійсненні попередньої оплати послуг платежі вносяться за 1 місяць у розмірі 100% від нарахувань попереднього місяця, що є рекомендованим авансом.

            6.4. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі.

            6.5. Плата вноситься на основний розрахунковий рахунок 26005053614097, відкритий в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО335548, або на додатковий розрахунковий рахунок № 26009300382054 відкритий в Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 335106, або на розрахунковий рахунок № 26009924423625 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, або інший банківський рахунок виконавця, що зазначений у платіжному документі.

            6.6. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань, відповідно до чинного законодавства України.

            6.7 Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується______________

____________________________________________________________________________________

                                                                                       (назва документа, яким підтверджується надання пільг)

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

            7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 42 Закону України «Про відходи», статей 82, 828, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

            7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

            Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. №1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг".

            За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.3 цього договору.

            У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

8. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

            8.1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором, крім зміни тарифів та/або норм надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, які затверджуються шляхом прийняття рішень виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

            9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

            9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

10. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

            10.1. Договір укладається строком на один рік.

            10.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

            10.3. Дія договору припиняється у разі:

            закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 10.2 цього договору;

            смерті фізичної особи - споживача;

            прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - виконавця або визнання його банкрутом.

            Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

            взаємною згодою сторін;

            рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов'язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

            11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

            11.2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.

11.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших, передбачених законодавством, відносин. Представники сторін підписанням цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

            Сторони забезпечують захист персональних даних один одного відповідно до законодавства про захист персональних даних.

            З Правилами надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з твердими побутовими відходами та утримання територій населених пунктів, з інформацією про укладені договори між виконавцем та суб’єктами господарювання , що надають послуги з захоронення твердих побутових відходів, а також з нормами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених виконавчим органом міської ради, та обов’язком надання достовірних відомостей щодо фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі ознайомлений ____________________

                                                               (підпис споживача)

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СПОЖИВАЧ ВИКОНАВЕЦЬ
__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні

Комунальне автотранспортне підприємство 052810

84303, Донецька область,

м. Краматорська, вул. Артема, 235

тел. 41-17-21(абонвідділ)

код ЄДРПОУ 05448946, МФО 335548

р/р 26005053614097

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

_________________________________
дані (серія, номер, ким і коли виданий);
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Місце проживання фізичної особи,

 
__________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,
 
__________________________________
номер будинку та квартири)
 
   
Ідентифікаційний код __________________  
     

Підписи сторін

Споживач Виконавець
__________________________________
М. П. (за наявності печатки)
__________________________________".
М. П. (за наявності печатки)