Бланк договора для частного сектора

ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів

населення приватного сектора.

м. Краматорська                                                                           « ___ » ________________201   р.

Комунальне автотранспортне підприємство 052810 в особі начальника абонентного відділу Проніної Ольги Олександрівни, що діє за Довіреністю (далі — Виконавець) з однієї сторони,_і______________________________________________________________________________                                   (прізвище, ім’я, по-батькові індивідуального споживача)

_______________________________________________________________________________________, що діє на підставі______________________________________________________________________

____________________________________________________________________(далі - Споживач),

з другої сторони, на підставі Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою КМУ №1070 від 10.12.2008, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується згідно з затвердженим графіком надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі — послуги) на підставі рішення Краматорської міської ради №22/VII-182 від 31.05.2017 року «Про визначення виконавця житлово-комунальної послуги з вивезення та розміщення твердих побутових відходів на території міста Краматорська».

1.2. Склад твердих побутових відходів повинен відповідати вимогам законодавства України про відходи.

2. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

  1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів.

2.2.Послуги  з вивезення твердих відходів надаються за _________________________ схемою.                                                                                                            

                                                                                                                             (контейнерною, безконтейнерною - зазначити) 

            2.3. Для  вивезення  твердих  відходів  за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю від 0,5 до 1,1 куб. метру.

2.4. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за ___________________________   схемою 

(контейнерною, безконтейнерною – зазначити)

з 7-00 до 23-00 години.

2.5. У разі вивезення  твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач  зобов'язаний  з 7-00 ранку в _______________  виставити у місцях, погоджених з  виконавцем, закриті ємкості з

              (день тижня)

відходами місткістю не більш як 0,12 кубометра та вагою не більш як 15 кг кожна.

            2.6. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

  1. ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

3.1. Обсяг  надання  послуг розраховується  Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого органу Краматорської міської ради.

3.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно норм та тарифів затверджених органом місцевого самоврядування, виходячи з фактичної кількості мешканців.

4.ОПЛАТА ПОСЛУГ

            4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. Платежі за послуги вносяться не пізніше ніж до 20 числа періоду, що настає за розрахунковим.

4.3. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі.

4.4. Плата вноситься на розрахунковий рахунок підприємства: р/р 26005053614097 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 335548, код ЄДРПОУ 05448946.

4.5. У разі потреби згідно діючого законодавства і правил, Виконавець здійснює у місячний строк перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

4.6. У разі зміни вартості послуги її Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачеві із зазначенням причин  і відповідних обґрунтувань.

            4.7. Наявність   пільг,   передбачених  законодавчими  актами,  підтверджується копіями посвідчення пільговика, ідентифікаційного номера, паспорту  та довідки  про реєстрацію у базі єдиного реєстру пільговиків УПСЗН.

5. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

5.1.2. відшкодування у повному обсязі збитків, розрахованих згідно методики затвердженої діючим законодавством, заподіяних Виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

5.1.3. усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення Споживача.

5.1.4.перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

5.1.5. внесення за погодженням з Виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

5.1.6. зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

5.1.7. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документів, що підтверджують його відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання, у разі невикористання послуг за період понад 30 календарних днів та при наданні документів, що підтверджують реєстрацію відсутніх осіб;

5.1.8. щорічно звірятися з Виконавцем по взаєморозрахункам.

5.2. Споживач зобов'язується:

5.2.1. оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

5.2.2. сприятиВиконавцю у наданніпослуг в обсязі та порядку, передбаченихцимдоговором;

5.2.3. разом з представниками селищної ради або територіального комітету та з представниками Виконавця визначати місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

5.2.4. разом з представниками селищної ради або територіального комітету обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

5.2.5. разом з представниками селищної ради або територіального комітету забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих побутових відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

5.2.6. забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

5.2.7. інформувати Виконавця про зміну власника житла та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача, у10-ти денний термін з моменту настання таких змін.

6. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

            6.1. Виконавець має право:

            6.1.1. вимагати від Споживача разом з представниками селищної ради або територіального комітету обладнати контейнерні майданчики та  забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків, що перебувають у власності Споживача;

6.1.2. вимагати від Споживача своєчасно  збирати  та  належним  чином зберігати відходи,  встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з  метою запобігання їх переповненню;

6.1.3. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

6.1.4. на власний розсуд розпоряджатися відходами зібраними від Споживача.

            6.2. Виконавець зобов'язується:

            6.2.1. надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

            6.2.2. в разі потреби погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання твердих побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

            6.2.3. обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності Виконавця;

            6.2.4. збирати і перевозити відходи спеціальними транспортними засобами;

            6.2.5. ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціально обладнаний транспортний засіб;

            6.2.6.  перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

            6.2.7. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

            6.2.8. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред`являє Споживач у зв`язку з невиконанням умов цього договору;

            6.2.9. прибувати протягом трьох годин на виклик Споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

            6.2.10. відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, розраховані згідно методики затвердженої діючим законодавством,  завдані Споживачеві  і внаслідок ненадання або надання не в повному обсязі;

           6.2.11. зменшувати розмір плати  за  послуги  за період тимчасової відсутності Споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документів, що підтверджують його відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання, у разі невикористання послуг за період понад 30 календарних днів та при наданні документів, що підтверджують реєстрацію відсутніх осіб.

            Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОННАНЯ УМОВ ДОГОВОРУ

             7.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

             7.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

             7.1.2. невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

             7.2. Виконавець несе відповідальність за:

            7.2.1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків, розрахованих згідно методики затвердженої діючим законодавством,  майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;

            7.2.2. невиконаннязобов'язань, визначенихцимдоговором і законодавства України.

8. РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ

            8.1. Спори за договором  між  сторонами  розв'язуються  шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

            8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник Виконавця зобов'язаний прибути протягом 5-ти робочих днів.       

8.3.  Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття представника Виконавця  у 5-ти денний строк або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.4. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання  про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.                                                   

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

            9.1.  Сторони   звільняються   від   відповідальності   за  цим договором у разі  настання  непереборної  сили  (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно  до  умов  цього договору.

10. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

  1. Договір діє з _____________________ до _____________________  і  набирає чинності з

дня його укладення.

11.УМОВИ ЗМІНИ, ПРОДОВЖЕННЯ,

ПРИПИНЕННЯ ДІЇЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

            11.1. Зміна  умов  договору  проводиться  у  письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди,  спір  розв'язується  у судовому порядку.

            11.2. Договір вважається таким,  що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його  дії  одна  із  сторін  не  заявила  про відмову від договору або про його перегляд.

            11.3. Дія договору припиняється у разі, коли:

            1) закінчився строк, на який його укладено;

            2) припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту з Виконавцем.

            Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

            12.1. Цей   договір  складено  у  двох  примірниках,  що  мають однакову  юридичну  силу.  Один  з  примірників   зберігається   у споживача, другий - у виконавця.

            12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє «Сторони» від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

            12.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього договору, включаються до баз персональнихданих сторін. Підписуючи даний договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження  повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших, передбачених законодавством, відносин. Представники сторін підписанням цього договору, підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».      

12.4. З Правилами  надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із  законодавства  про  відходи, санітарними  нормами  і  правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

______________(підпис Споживача).

                                                             РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

                        СПОЖИВАЧ                                                                            ВИКОНАВЕЦЬ

_________________________________________             Комунальне автотранспортне підприємство 052810

( ПІБ,паспортні дані серія,номер,ким і коли виданій);     

________________________________________________________              84303, Донецька область,

_____________________________________________               м. Краматорська, вул. Артема (Охтирська), 235

(місце проживання: індекс , область, район, місто, село, вулиця,                                 тел. 41-17-21(абонвідділ)

_____________________________________________                         код ЄДРПОУ 05448946, МФО 335548 

номер будинку та квартири )                                                                    р/р 26005053614097

_____________________________________________               в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Ідентифікаційний код

ПІДПИСИ СТОРІН

                   Споживач                                                                           Виконавець

_________________________________                             ______________________________