Бланк договора

ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

м. Краматорськ                                                                                «____»_______________ 20__ р.

            Комунальне автотранспортне підприємство 052810 (скорочене найменування українською мовою — КАТП-052810), в особі директора Мисника Віктора Миколайовича, що діє на підставі Статуту (далі – виконавець) з однієї сторони, і ______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (найменуванняюридичної особи, фізичної особи-підприємця, яка

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

є власником (співвласником, користувачем) _нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об'єктом нерухомого майна,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

в особі __________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі_______________________________, затвердженого_________________________                        

   (назва документа, дата і номер)                                                                                         (найменування органу)

(далі - споживач), з другої сторони (а разом – Сторони), уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

                1.1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з твердими побутовими відходами, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення Краматорської міської ради № 22/VІІ-182 від 31.05.2017 р. «Про визначення виконавця житлово-комунальної послуги з вивезення та розміщення твердих побутових відходів на території міста Краматорська» та відповідно до Рішення Краматорської міської ради від 08.06.2011 №6/VI-67 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська», з урахуванням Схеми санітарного очищення міста Краматорська,затвердженої Рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради від 17 квітня 2019 р. №370.  

2. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

            2.1. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами.

            2.2. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною схемою.

            2.3. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні __________ контейнери місткістю ______ куб. метрів, що належать споживачеві,     у тому числі для роздільного збирання вторинної сировини, що є у складі побутових відходів _______________ контейнерів місткістю   _______куб. метрів, що належать споживачеві.

            2.4. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою з 07.00до 23.00 години.

            2.5. Завантаження твердих побутових відходів з контейнерів здійснюється виконавцем.

            2.6. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

            2.7. Перелік обслуговуваних об’єктів споживача вказано у Додатку 1.

3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ

            3.1. Критерієм якості послуг з вивезення твердих побутових відходів є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

            4.1. Споживач має право на:

            4.1.1 одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

            4.1.2 одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок (правила) надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

            4.1.3 відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

            4.1.4 усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

            4.1.5 зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

            4.1.6 неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в об'єкті нерухомого майна споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

            4.1.7 перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

            4.1.8 складення та підписання актів-претензій у зв'язку з порушенням правил надання послуг;

            4.1.9 отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

            4.1.10 розірвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

            4.2. Споживач зобов'язується:

            4.2.1 укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законодавством;

            4.2.2 своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

            4.2.3 оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

            4.2.4. дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

            4.2.5 у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього договору;

            4.2.6 письмово інформувати виконавця про зміну власника об’єкту нерухомого майна протягом 30 календарних днів від дня настання такої події, а також про зміну джерел утворення твердих побутових відходів та їх розрахункових одиниць, шляхом направлення офіційної заяви на юридичну адресу виконавця;

            4.2.7 забезпечити роздільне збирання твердих побутових відходів;

            4.2.8 визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

            4.2.9 обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

4.2.10 забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих побутових відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

4.2.11 надати письмовий перелік осіб, уповноважених оформляти та підписувати відповідні документи;

4.2.12 виконувати інші обов'язки, передбачені статтею 17 Закону України «Про відходи».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ        

            5.1. Виконавець має право:

            5.1.1 вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

            5.1.2 вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати тверді побутові відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

            5.1.3 вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів;

            5.1.4 припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

            5.1.5 вимагати від споживача проведення протягом п'яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

            5.1.6 звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

            5.1.7 отримувати інформацію від споживача про зміну власника об'єкта нерухомого майна та фактичної кількості осіб, а також про зміну джерел утворення твердих побутових відходів та їх розрахункових одиниць, шляхом направлення офіційної заяви на юридичну адресу виконавця;

            5.2. Виконавець зобов'язується:

            5.2.1 забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

            5.2.2 готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

            5.2.3 без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок (правила) надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

            5.2.4 розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

            5.2.5 вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

            5.2.6 сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього договору;

            5.2.7 своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

            5.2.8 своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

            5.2.9 інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, відповідно до чинного законодавства України;

            5.2.10 мати укладені договори із суб'єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити тверді побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з твердими побутовими відходами відповідно доправил благоустрою території населеного пункту, з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

            5.2.11 забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

            5.2.12 ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

            5.3. Сторони, відповідно до ст. 236 Господарського кодексу України, взаємно домовились про можливість застосування виконавцем оперативно-господарської санкції, у вигляді односторонньої відмови від надання послуг, із звільненням від відповідальності за це - у разі невиконання споживачем власних обов’язків та вимог виконавця, визначених цим договором.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

                6.1. Згідно з Рішенням Виконавчого комітету Краматорської міської Ради від 06 червня 2018 р. N362 тариф на вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів становить 152,52 гривень за 1 куб. метр з ПДВ;

            6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

            6.3. За результатами надання послуг оформлюється акт-рахунок, податкова накладна оформлена у електронному вигляді, відповідно до діючого законодавства.

            6.4. Споживач, щомісяця оплачує виконавцю послуги у сумі, яка вказана у акті-рахунку, у строк до 10 числа місяця наступного за розрахунковим та одночасно здійснює передоплату послуг виконавця у розмірі 100% від суми рахунку за попередній місяць. Аванс є рекомендованим.

            6.5. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

           6.6. Плата вноситься на основний розрахунковий рахунок 26005053614097, відкритий в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО335548, або на додатковий розрахунковий рахунок № 26009300382054 відкритий в Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 335106, або розрахунковий рахунок № 26009924423625 відкритий в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, або інший банківський рахунок виконавця, що зазначений у Акті-рахунку.

            6.7. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань, відповідно до чинного законодавства України.

            6.8. Річний обсяг послуг з вивезення та розміщення твердих побутових відходів виходячи із заяви споживача щодо джерел утворення відходів та їх розрахункових одиниць (відповідно до Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 N 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів»), становить __________ м³.

            6.9. Відповідно до ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 річна вартість послуг складає ­_______________ грн. з ПДВ, що розраховується на підставі затверджених норм та встановлених тарифів. Розмір місячного платежу розраховується шляхом рівного розподілу річної вартості та зазначається в Акті-рахунку. За відсутності Акту-претензії, оформленого належним чином, послуги вважаються наданими в повному обсязі, в сумі зазначеній у Акті-рахунку.

            6.10. Акт-рахунок надається споживачу шляхом нарочного вручення працівнику, або відправленням поштою на юридичну адресу, або електронною поштою на e-mail ____________________________, або у інший спосіб визначений у заяві споживача. Відмова в отриманні Акту-рахунку не звільняє споживача від обов’язку внесення щомісячного платежу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

            7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 42 Закону України «Про відходи», статей 82, 821-828, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

            7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

            Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. N 1145 "Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг".

            За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.4 цього договору.

            У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок, відповідно до Акту-претензії, складеного та оформленого належним чином.

            7.3. Сторони, відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України, взаємно домовились встановити строк для нарахування пені та строк позовної давності для стягнення пені, який складає 3 (три) роки.

8. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

            8.1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором, крім зміни тарифів та/або норм надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, які затверджуються шляхом прийняття рішень виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

            9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

            9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

10. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

            10.1. Договір укладається строком на один рік.

            10.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

            10.3. Дія договору припиняється у разі:

            закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 10.2 цього договору;

            смерті фізичної особи ,фізичної особи-підприємця, ліквідація юридичної особи, фізичної особи - підприємця - споживача (виконавця);

            прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи, фізичної особи-підприємця - споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

            Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

            взаємною згодою сторін;

            рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов'язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

            11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

            11.2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.

            11.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших, передбачених законодавством, відносин. Представники сторін підписанням цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

            Сторони забезпечують захист персональних даних один одного відповідно до законодавства про захист персональних даних.

            З Правилами надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з твердими побутовими відходами та утримання територій населених пунктів, з інформацією про укладені договори між виконавцем та суб’єктами господарювання, що надають послуги з захоронення твердих побутових відходів, а також з нормами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених виконавчим органом міської ради, та обов’язком надання достовірних відомостей щодо джерел утворення твердих побутових відходів та їх розрахункових одиниць ознайомлений ____________________

                                                                                                                                                                    (підпис споживача)

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СПОЖИВАЧ ВИКОНАВЕЦЬ
_____________________________________________
найменування юридичної особи, що діє на підставі документа

Комунальне автотранспортне підприємство 052810

84303, Донецька область,

м. Краматорськ, вул. Артема (Охтирська), 235

тел. 41-17-21(абонвідділ)

код ЄДРПОУ 05448946, МФО 335548

р/р 26005053614097

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

____________________________________________

(назва, ким і коли затверджений),

_____________________________________________
відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)
_______________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи  
______________________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,
 
__________________________________
номер будинку та квартири)
 
Ідентифікаційний номер_________________  
   

Підписи сторін

Споживач Виконавець
__________________________________
М. П. (за наявності печатки)
__________________________________
М. П. (за наявності печатки)

         Додаток 1

                                                                                                                                                      до Договору №___________________

                                                                                                                                                      від _________________________2019 р.

м. Краматорськ                                                                                                        «______» __________________ 2019 р.

ПЕРЕЛІК ОБСЛУГОВУВАНИХ ОБ’ЄКТІВ СПОЖИВАЧА

               Споживач та виконавець погодили між собою перелік об’єктів споживача, відповідно до яких здійснюється надання послуг відповідно до умов Договору:

№ п/п

Назва об’єкту

Адреса

Примітки

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Головнийекономіст                                                                                                     І.М. Нікіщенко

              

Головний бухгалтер                                                                                                    О.В. Сильченко

Начальник абонентного відділу                                                                               О.О. Проніна