Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

Комунальне автотранспортне підприємство 052810

Н А К А З

«_01_____» ____02.2017р.______ м. Краматорськ № ____38____________

«Щодо відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»

З метою реалізації, керуючись ст. 21, 22 Закону України від 13.01.2011р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», -

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток № 1).
 1. Затвердити калькуляцію на виписку рахунка або повідомлення для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток № 2).
 1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток № 3).
 1. Інженеру-програмісту Тищенко В.А. опублікувати цей наказ на власному веб-сайті підприємства.
 1. Секретарю Чучиній О.І. розмістити цей наказ в куточку звернень громадян та довести до відома керівників структурних підрозділів підприємства.
 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Додаток: калькуляція

Директор В.М. Мисник
   
Візи:  
Головний інженер Е.В. Тонкошкур
   
Головний бухгалтер М.В. Дикань
   
Головний економіст І.О. Панченко
   
Начальник АВ О.О. Проніна
   
Юрисконсульт Є.М. Вишневський

вик. Вишневський Є.М.

Розсилка: 1 – справа, 1 – юрисконсульт, 1 – бух, 1 – АВ, 1 - ДСО, 1 – гол. економіст, 1 – ТЕД, 1 – секретар, 1 – ВК, 1 – інженер, 1 – гол. інженер, 1 – інженер-програміст


Додаток № 1 до наказу № __38______ від ____01.02.2017р._________

про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

П О Р Я Д О К

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Комунальним автотранспортним підприємством 052810 (далі – Підприємство), за запитом на інформацію, який передбачений Законом України від 13.01.2011р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 1. Цей Порядок застосовується в разі, коли Підприємство є належним розпорядником інформації в розумінні Закону України від 13.01.2011р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».
 1. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

-          щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

-          якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій, або друк документів, обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

-          особі в разі надання інформації про неї.

 1. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат), затвердженого цим наказом.
 1. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається на підставі калькуляції на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - калькуляція на виписку рахунка), за формою згідно з додатком 1.
 1. В разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок структурні підрозділи в володінні яких знаходиться запитувана інформація подають економічному відділу Підприємства вихідні данні для розрахунку калькуляції.
 1. Строк формування вихідних даних для розрахунку калькуляції і надання інформації на запит не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, структурний підрозділ у володінні якого знаходиться запитувана інформація може продовжити строк розгляду запиту до двадцяти робочих днів. Про продовження строку розгляду структурний підрозділ у володінні якого знаходиться запитувана інформація зобов’язаний письмово проінформувати запитувача в письмовій формі з обґрунтуванням такого продовження не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 1. Економічний відділ підприємства на підставі отриманої від структурного підрозділу в володінні якого знаходиться запитувана інформація калькуляції розраховує вартість та суму фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію і упродовж одного робочого дня передає калькуляцію в абонентний відділ для виписки акта-рахунку (для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) або повідомлення на переказ готівки (для фізичних осіб).
 1. На підставі отриманої калькуляції на виписку рахунка абонентний відділ Підприємства виписує акт-рахунку (для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) або повідомлення на переказ готівки (для фізичних осіб) для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), і впродовж одного робочого дня передає його для направлення запитувачу інформації.
 1. Оплата фактичних втрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
 1. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на розрахункові рахунки Підприємства, абонентний відділ Підприємства передає структурним підрозділам, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, інформацію про зарахування коштів на поточний розрахунковий рахунок.
 1. Структурні підрозділи Підприємства, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання інформації про зарахування коштів на розрахунковий рахунок Підприємства.
 1. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
 1. Відповідь запитувачу інформації на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати фактичних витрат на копіювання та друк, або у випадку ненадходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Підприємства.
Юрисконсульт Є.М. Вишневський


Додаток № 2 до наказу № _38_______ від __01.02.2017р.__________

про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

КАЛЬКУЛЯЦІЯ№ __________ 
від “___” ____________ 20__ року 
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________ 
(назва структурного
підрозділу Підприємства)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

   
Послуга, що надається

Кількість

сторінок

Вартість виготовлення однієї сторінки (без ПДВ), грн. Сума (без ПДВ), грн.
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)      
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)      
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)      
Всього (без ПДВ), грн.:  
ПДВ, грн.:  
Всього для сплати (з ПДВ), грн.:  

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Керівник економічного відділу

____________________________ 
(посада)
___________ 
(підпис)
_____________________________(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу, 
у якого знаходиться запитувана інформація

_________________________ 
(посада)
___________ 
(підпис)
_________________________(ініціали, прізвище)
Юрисконсульт Є.М. Вишневський


Додаток № 3 до наказу № __38______ від ____01.02.2017р.________

про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Р О З М І Р

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

ПРИМІТКА. РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ ОДНІЄЇ СТОРІНКИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА ДАТУ КОПІЮВАННЯ ТА ДРУКУ ДОКУМЕНТІВ.

Юрисконсульт Є.М. Вишневський